Klasa IIb za kulisami Teatru Wybrzeże

14 mar­ca kla­sa IIb odwie­dzi­ła Teatr Wybrze­że. Mie­li­śmy oka­zję zoba­czyć, co kry­je się za kuli­sa­mi. Byli­śmy na widow­ni, na sce­nie, w kie­sze­ni, gar­de­ro­bie, cha­rak­te­ry­za­tor­ni, a nawet w piw­ni­cy, gdzie ukry­ty jest mecha­nizm obro­to­wy sce­ny.

 

Wię­cej zdjęć w gale­rii