VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy “Szlakiem polskich legend”

W ponie­dzia­łek 19.03 uczen­ni­ca z kla­sy 3b Wero­ni­ka Rat­kow­ska i uczen­ni­ce z kla­sy 3c Nata­lia Kobu­siń­ska i Olim­pia Mil­carz pod opie­ka pani Ewy Nada­rzyń­skiej uczest­ni­czy­ły w VII Woje­wódz­kim Kon­kur­sie Wie­dzy “Szla­kiem pol­skich legend”.

Cze­ka­my teraz na wyni­ki  któ­re będą ogło­szo­ne 23.03.

Trzy­ma­my kciu­ki !!!

Wię­cej zdjęć w gale­rii