Warsztaty “Dźwięki jako fale”

19 i 20 mar­ca gru­py 0 oraz kla­sy I-III mia­ły kolej­ne warsz­ta­ty z cyklu “Cie­ka­wy Świat” z p.Krzysztofem Cupe­rem. Tym razem tema­tem były “Dźwię­ki jako fale”. Dowie­dzie­li­śmy się co to jest dźwięk i jak powsta­je, co to zna­czy, że dźwięk jest falą, jak prze­miesz­cza się fala dźwię­ko­wa, jak prze­no­szą się drga­nia, jak zbu­do­wa­ne jest ucho ludz­kie, co to jest fala koło­wa i jak strze­lać z dźwię­ku. Po raz kolej­ny prze­ko­na­li­śmy się, że fizy­ka jest fascy­nu­ją­ca i moż­na się dzię­ki niej dobrze bawić.

Wię­cej zdjęć w gale­rii