Życzenia od SU

Sza­now­ni

Ucznio­wie i Rodzi­ce,

Nauczy­cie­le i wszy­scy Pra­cow­ni­cy Szko­ły,

Wiel­ka­noc pach­nie wio­sną,

To pora tak rado­sna!

Peł­na pisa­nek kolo­ro­wych

I pre­zen­tów zającz­ko­wych.

Na sto­le bazie, cukro­wy bara­nek

I mnó­stwo wody w dyn­gu­so­wy pora­nek.

życzy

Samo­rząd Uczniow­ski  kl. IVVII wraz z opie­ku­nem SU