Spotkanie z pisarką — Magdaleną Witkiewicz

Pod­czas sobot­nie­go (24.03) spo­tka­nia z gdań­ską pisar­ką Mag­da­le­ną Wit­kie­wicz gru­pa uczniów z pro­jek­tu SUPER z kl.4c pró­bo­wa­ła wraz z kole­żan­ka­mi i kole­gą z kl.5b i 5c zna­leźć odpo­wiedź na pyta­nie — Czy trud­no jest napi­sać książ­kę.
Ucznio­wie z zacie­ka­wie­niem słu­cha­li aneg­dot opo­wia­da­nych przez autor­kę “Lil­ki i spół­ki”, zada­wa­li nur­tu­ją­ce ich pyta­nia. Otrzy­ma­li rów­nież auto­gra­fy pisar­ki, któ­rą zapro­si­li do nas do szko­ły.
“Lil­ka i spół­ka” to nie­sa­mo­wi­ta opo­wieść o przy­go­dach psot­nej dziew­czyn­ki.
Nie­spo­dzian­ką dla uczniów było spo­tka­nie z Joe Win­dy — auto­rem ksią­żek peł­nych magii a wzo­ro­wa­nych na Cen­tral Park’u.
Zapra­sza­my ser­decz­nie do biblio­te­ki!
 

Wię­cej zdjęć w gale­rii