Interaktywna lekcja religii z klasą 6c

Odby­ła się kolej­na Inte­rak­tyw­na lek­cja reli­gii z kla­są 6C na temat św. Pio­tra jed­ne­go z naj­waż­niej­szych Apo­sto­łów Pana Jezu­sa oraz Pierw­sze­go Papie­ża. Ucznio­wie zbu­do­wa­li sobie łódź oraz pró­bo­wa­li naśla­do­wać zawód świę­te­go  Ryba­ka.

 

 

Wię­cej zdjęć w gale­rii