Dzień Matematyki

21 mar­ca obcho­dzi­li­śmy w naszej szko­le Dzień Mate­ma­ty­ki. Kla­sy rywa­li­zo­wa­ły ze sobą w kon­ku­ren­cjach spor­to­wo-mate­ma­tycz­nych. Mie­li­śmy oka­zję połą­czyć naukę z dobrą zaba­wą.

 

 

Wię­cej zdjęć w gale­rii