Festiwal “Free Time”

W dniu 7 kwiet­nia 2018 r. uczest­ni­czy­li­śmy w Festi­wa­lu “Free Time” w Amber Expo. Mie­li­śmy moż­li­wość dowie­dzieć się jak w cie­ka­wy spo­sób moż­na spę­dzić wol­ny czas. Bra­li­śmy udział w kon­kur­sach i zawo­dach spor­to­wych. Ucznio­wie — Bar­tek Brzo­stow­ski i Igor Mącz­kow­ski z kla­sy 4b — zdo­by­li zło­te meda­le w bie­gach.
Spo­tka­li­śmy cie­ka­wych ludzi, testo­wa­li­śmy sprzęt spor­to­wy oraz zasię­ga­li­śmy infor­ma­cji o atrak­cjach tury­stycz­nych, kul­tu­ral­nych nasze­go regio­nu i nie tyl­ko. Bar­dzo zain­te­re­so­wa­ły nas Mal­bork i Toruń. Zebra­li­śmy sto­sow­ne prze­wod­ni­ki i infor­ma­cje. Mamy nadzie­ję, że tam poje­dzie­my.
Dzię­ku­je­my orga­ni­za­to­rom.
 

Wię­cej zdjęć w gale­rii