Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych — rocznik 2012 i 2013

REKRUTACJA ROCZNIK 2012 i 2013

 Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 55 w Nowym Por­cie infor­mu­je, iż zosta­ły jesz­cze wol­ne miej­sca do oddzia­łów przed­szkol­nych. Zapra­sza­my wszyst­kich rodzi­ców dzie­ci do Sekre­ta­ria­tu w celu zapi­sa­nia dziec­ka.

Osta­tecz­ny ter­min rekru­ta­cji na rok szkol­ny

2018/2019 upły­wa 16 maja!

ZAPRASZAMY!