Zielona Szkoła w Szymbarku — klasa II b

11 kwiet­nia kla­sa II b poje­cha­ła na 3-dnio­wą wyciecz­kę na Zie­lo­ną Szko­łę do Ośrod­ka Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej do Szym­bar­ka. Ucznio­wie bra­li udział w warsz­ta­tach “Przed­wio­śnie na Kaszu­bach”, “Wil­cza wata­ha”. Uczy­li się czy­tać mapy, żeby nie zgu­bić się w lesie. Bawi­li się w pod­cho­dy przy­rod­ni­cze. Uda­li się na prze­jażdż­kę wozem dra­bi­nia­stym po oko­licz­nych lasach. Wie­czo­rem pie­kli kieł­ba­ski przy ogni­sku, malo­wa­li na szkle, robi­li kolo­ro­we mydeł­ka. W wol­nych chwi­lach, a było ich jak na lekar­stwo, bawi­li się na pla­cu zabaw.

 

Wię­cej zdjęć w gale­rii