REKRUTACJA DO ZERÓWKIROCZNIK 2012 i 2013 — oferujemy dziesięciogodzinną opiekę

DRODZY RODZICE!

ZAPRASZAMY WASZE DZIECI DO NASZEJ SZKOLNEJ ZERÓWECZKI!

 

Od wrze­śnia 2018 roku będzie to praw­dzi­wy odział przed­szkol­ny — warun­ki dla dzie­ci będą takie jak w przed­szko­lu. Co to ozna­cza?

Dzie­się­cio­go­dzin­ną opie­kę  (od 7.00 – 17.00) tro­skli­wych, ser­decz­nych, dobrze przy­go­to­wa­nych i spraw­dzo­nych od lat pań nauczy­cie­lek.

Każ­da zeró­wecz­ka będzie mia­ła swo­ją kolo­ro­wą, zadba­ną salę i tam dzie­ci spę­dzą czas (nie w świe­tli­cy)

Opie­kę pod­czas ferii zimo­wych i waka­cji (latem u nas albo w innej dyżu­ru­ją­cej szko­le) oraz innych dni, któ­re nie są usta­wo­wo wol­ne

Trzy posił­ki dzien­nie (odpłat­ne) w szkol­nej jadal­ni, gdzie dzie­ci idą pod opie­ką pani i gdzie w tym cza­sie nie ma innych klas

Łazien­ki tyl­ko dla zerów­ki, bez­pie­czeń­stwo w salach i poza nimi

Ruch na świe­żym powie­trzu na bez­piecz­nym, kolo­ro­wym, dużym pla­cu zabaw

 A TAKŻE…

Uczest­nic­two w szkol­nych wyda­rze­niach – dniach tema­tycz­nych, zaba­wach, uro­czy­sto­ściach, będą­ce zna­ko­mi­tym i natu­ral­nym przy­go­to­wa­niem do funk­cjo­no­wa­nia w rze­czy­wi­sto­ści szkol­nej w kla­sie pierw­szej

Współ­pra­cę Rodzi­ców z otwar­tą na dia­log i mają­cą na uwa­dze przede wszyst­kim dobro dzie­ci Dyrek­cją szko­ły

 

Dro­gi Rodzi­cu!                                                                       

Przyjdź! Zapisz! Cze­ka­my na Cie­bie do 16 maja!              

Uwierz, że to będzie bar­dzo dobry wybór.