Wyróżnienie w XIII Wojewódzkim Konkursie Poetyckim

W XIII Woje­wódz­kim Kon­kur­sie Poetyc­kim pt.“Uważaj Bra­cie, jak uma­wiasz się na cza­cie”, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez SP81,wzięło udział dwo­je uczniów kla­sy VB- Nad­ia Koł­kow­ska i Nor­bert Kozi­kow­ski.
Ucznio­wie musie­li wyka­zać się talen­tem pisar­skim i stwo­rzyć wier­sze zwią­za­ne z bez­pie­czeń­stwem w sie­ci.
Nor­bert został wyróż­nio­ny w kon­kur­sie.
 Życzy­my dal­szych suk­ce­sów! 😄