Konkurs plastyczny „Czym jest dla mnie różnorodność?” — mamy pierwsze miejsce!!!

Mamy pierw­sze miej­sce!
Kla­sa II a zdo­by­ła pierw­sze miej­sce w kon­kur­sie pla­stycz­nym „Czym jest dla mnie róż­no­rod­ność?”
Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su było Sto­wa­rzy­sze­nie Edu­ca­tio­nal Cha(lle)nge. Zosta­li­śmy wybra­ni poprzez gło­so­wa­nie w dniu 14 kwiet­nia 2018 roku na Wydzia­le Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go pod­czas kon­fe­ren­cji “Divers-i-ty. W obli­czu róż­no­rod­no­ści”.
Jury oce­nia­ło nasze pra­ce według kry­te­riów:
-zgod­ność z tema­ty­ką,
-este­ty­ka pra­cy,
-pomy­sło­wość i ory­gi­nal­ność.
Wygra­li­śmy dar­mo­we wej­ście dla całej kla­sy do Foot­golf Przywidz.Jedziemy tam 18 czerw­ca. Napi­sze­my jak się bawi­li­śmy.
Do zoba­cze­nia!!!
kla­sa II a z panią Mir­ką Szy­ling