Miniturniej bezpieczeństwa ruchu drogowego — pierwsze miejsce!

Asia i Daniel z kla­sy 3d oraz Szy­mon z kla­sy 3c zaję­li pierw­sze miej­sce zespo­ło­we w Mini­tur­nie­ju bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­we­go. Dodat­ko­wo Szy­mon Kra­sow­ski z kla­sy 3 c zdo­był indy­wi­du­al­nie naj­więk­szą ilość punk­tów. W tur­nie­ju udział bra­ło 24 uczniów. BRAWO!

 

Wię­cej zdjęć w gale­rii