Adaptacja teatralna “Hobbita”

26 kwiet­nia 4ACD, 5B, 6ABC oraz 5 uczen­nic z 7A oglą­da­ło adap­ta­cję teatral­ną nie­zwy­kłe­go dzie­ła Tol­kie­na “Hob­bit”, któ­rą  przy­go­to­wał Współ­cze­sny Teatr w Kra­ko­wie.
“Hob­bit” to fan­ta­stycz­na opo­wieść, gdzie obok smo­ków i kra­sno­lu­dów pozna­je­my war­tość przy­jaź­ni, odda­nia i hono­ru.