Prace plastyczne “Wejdź w tajemniczy świat książki”

Pre­zen­tu­je­my część prac wyko­na­nych na pla­sty­ce przez uczniów naszej szko­ły na kon­kurs „Wejdź w tajem­ni­czy świat książ­ki”. Pra­ce wyko­ny­wa­li ucznio­wie z klas 4–7. Powsta­łe pla­ka­ty mia­ły zachę­cić do prze­czy­ta­nia książ­ki. Ucznio­wie wyko­ny­wa­li pla­ka­ty mię­dzy inny­mi do “Domu tajem­nic” Ch. Colum­bu­sa, “Tajem­ni­cze­go ogro­du” F. Bur­nett, “Sekret­ne­go życia zwie­rza­ków domo­wych” D. Lew­ma­na. Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su w maju 2018.

 

Wię­cej zdjęć w gale­rii