Kolorowa twarz — płaskorzeźba z plasteliny

Ucznio­wie klas czwar­tych na lek­cjach pla­sty­ki wyko­na­li pła­ską for­mę rzeź­biar­ską czy­li pła­sko­rzeź­bę (relief). Tema­tem była “Twarz weso­łe­go stwo­ra”. Lek­cja była oka­zją do zaba­wy pla­ste­li­ną z któ­rej powsta­ły relie­fy. Pierw­szym eta­pem pra­cy było naszki­co­wa­nie por­tre­tu stwo­ra na któ­rym mia­ły się poja­wić ele­men­ty ana­to­micz­ne takie jak: oczy, nos, usta. Na powsta­łym szki­cu ucznio­wie przy­kle­ja­li pla­ste­li­nę i for­mo­wa­li z niej za pomo­cą pla­sti­ko­wych noży­ków i wła­snych pal­ców kolo­ro­we twa­rze. Oto kli­ka z nich.

 

Wię­cej zdjęć w gale­rii