Nasza integracja w ramach projektu “Pierwsze koty za płoty”

7 i 8 maja kla­sa 4b po raz dru­gi uczest­ni­czy­ła w pro­jek­cie przy­go­to­wa­nym przez Schro­ni­sko Mło­dzie­żo­we w Gdań­sku
“Pierw­sze koty za pło­ty”. Było ogni­sko, wspól­ne pie­cze­nie kieł­ba­sek z przy­by­ły­mi rodzi­ca­mi , gry i zaba­wy na świe­żym powie­trzu. Wie­czo­rem samo­dziel­ne już owle­ka­nie pościeli,toaleta i film w sali kon­fe­ren­cyj­nej. Rano wspól­ne pysz­ne śnia­da­nie i zaję­cia przy­go­to­wa­ne przez panią Bogu­się i panią Dorot­kę. Szy­li­śmy kolo­ro­we pta­ki, któ­re wypy­cha­li­śmy
i zdo­bi­li­śmy. Było przy tym mnó­stwo zaba­wy i rado­ści. Bar­dzo dzię­ku­je­my orga­ni­za­to­rom. Mamy nadzie­ję , że jesz­cze tutaj wró­ci­my.
 

Wię­cej zdjęć w gale­rii