Zielony Szymbark — IIa

Zie­lo­na szko­ła na począt­ku kwiet­nia? To nie żart! Kla­sa 2a pod­ję­ła wyzwa­nie i wyru­szy­ła na 3 dni w kaszub­skie lasy. Ucznio­wie w dniach 9–11 kwiet­nia prze­mie­rza­jąc Kaszub­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy w Szym­bar­ku pozna­wa­li pod­sta­wy kar­to­gra­fii. Ucznio­wie uczest­ni­czy­li w leśnych pod­cho­dach, a korzy­sta­jąc z pierw­szych dni wio­sny wszy­scy chęt­nie szu­ka­li jej pierw­szych oznak. Kla­sa 2a oprócz zabaw na świe­żym powie­trzu odby­ła też krót­ki warsz­tat z robie­nia domo­wych myde­łek i malo­wa­nia na szkle. Naj­wię­cej emo­cji jed­nak budzi­ła prze­jażdż­ka wozem dra­bi­nia­stym. Kto by się spo­dzie­wał, ze konie roz­pę­dza taki wóz do 180km/h a może to było 18km/h? 😉

Wię­cej zdjęć w gale­rii