Warsztaty “Ujściem Wisły”

9 maja kla­sy 3D i 5B wzię­ły udział w warsz­ta­tach Ujściem Wisły. Ucznio­wie powtó­rzy­li sobie wia­do­mo­ści doty­czą­ce naj­dłuż­szej rze­ki w kra­ju, podzi­wia­jąc z kutra kory­to Wisły Mar­twej. Spa­ce­ro­wa­li z prze­wod­ni­kiem w Rezer­wa­cie przy­ro­dy “Pta­si Raj” oraz bra­li udział w pre­lek­cji pt. “Pta­ki w obli­czu śmie­ci” w Sta­cji Orni­to­lo­gi­czej.

Wię­cej zdjęć w gale­rii