Festiwal Maryjny — ogłoszenie

31 maja b.r. w naszej szko­le odbę­dzie się Festi­wal Maryj­ny pie­śni i poezji o Mat­ce Bożej. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu mak­sy­mal­nie po 4 oso­by z każ­dej kla­sy. 2 do śpie­wu i 2 do recy­ta­cji.