Gdańska wicemistrzyni kaligrafii 2018

17 V 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 76 odbył się IV  Mię­dzysz­kol­ny Tur­niej Ład­ne­go Pisa­nia o tytuł Gdań­skie­go Mistrza Kali­gra­fii 2018 orga­ni­zo­wa­ny przez Pre­zy­den­ta Mia­sta Gdań­ska. Hele­na Woja­kow­ska uczen­ni­ca kla­sy I b zosta­ła gdań­ską wice­mi­strzy­nią kali­gra­fii 2018. Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów.

Wię­cej zdjęć w gale­rii