Mistrz pięknego czytania legend J.Sampa: — wyróżnienie

14 maja 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 86 odbył się I Woje­wódz­ki Kon­kurs  “Mistrz pięk­ne­go czy­ta­nia legend J. Sam­pa”. Hele­na Woja­kow­ska uczen­ni­ca kla­sy I B otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie.

 

Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów.