Szkolny Dzień Bezpieczeństwa nagrodzony!!!

Nasz szko­ła zaję­ła I miej­sce w kon­kur­sie zor­ga­ni­zo­wa­nym przez GKRPA na napi­sa­nie sce­na­riu­sza i prze­pro­wa­dze­nie “Gdań­skie­go Dnia Pro­fi­lak­ty­ki w Szko­łach”.
“Szkol­ny dzień bez­pie­czeń­stwa” w SP nr 55  był bez­kon­ku­ren­cyj­ny.
W nagro­dę otrzy­ma­li­śmy 2 tys. zł i po kon­sul­ta­cjach z p.dyrektor usta­li­li­śmy zakup wygod­nych sie­dzisk dla uczniów na kory­tarz szkol­ny na dru­gim pię­trze.  We wrze­śniu cze­kać na nas będą kąci­ki relak­su 🙂
 Dzię­ku­je­my i gra­tu­lu­je­my wszyst­kim uczniom i wycho­waw­com. War­to było się sta­rać!

12 kwiet­nia odby­ło się pod­su­mo­wa­nie pro­jek­tu “Daj życiu szan­sę”.

Kla­sy I-II przy­go­to­wa­ły pla­ka­ty, nato­miast  kla­sy III- VII wzię­ły udział w  poka­zach udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy przed­me­dycz­nej oraz zapre­zen­to­wa­ły na auli scen­ki tema­tycz­ne, wier­sze, pio­sen­ki, hasła pro­mu­ją­ce bez­pie­czeń­stwo doty­czą­ce poniż­szych tema­tów:

  • III – „Jestem bez­piecz­ny w szko­le”
  • IV — „Dbam o bez­pie­czeń­stwo w ruchu dro­go­wym”
  • V — „Bawię się bez­piecz­nie” – pod­czas ferii, w domu, szko­le, nad jezio­rem, w górach
  • VI —  „Jestem bez­piecz­ny w sie­ci”
  • VII – „ Uni­kam nało­gów- dbam o bez­pie­czeń­stwo i zdro­wie”

Ponad­to pod­czas szkol­ne­go Dnia Bez­pie­czeń­stwa ucznio­wie klas IV- VII wyko­na­li  zna­ki dro­go­we, a tak­że roz­wią­za­li testy: „ABC ruchu dro­go­we­go”.

W tym dniu pozna­li­śmy lau­re­atów Szkol­ne­go Kon­kur­su wie­dzy o ruchu dro­go­wym pt. „Żyj bez­piecz­nie!”.

 Ser­decz­nie wszyst­kim gra­tu­lu­je­my i zapra­sza­my do udzia­łu w przy­szłym roku!

Wię­cej zdjęć w gale­rii