Gratulacje dla Olimpii i Adasia z 3c!!!

Olim­pia otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie w kon­kur­sie pla­stycz­nym “Wejdź w tajem­ni­czy świat książ­ki”, a Adaś otrzy­mał tytuł Super­czy­tel­ni­ka.

Gra­tu­lu­je­my!!!

 

Przejdź do arty­ku­łu