Targi “Czas na Młodzież” — kl.5 i 6

15 i 16 maja ucznio­wie naszej szko­ły od kla­sy I do VII uczest­ni­czy­li w tar­gach CZAS NA MŁODZIEŻ, będą­cych warsz­ta­ta­mi wymia­ny doświad­czeń, któ­re roz­wi­ja­ły aktyw­no­ści, kom­pe­ten­cje i umie­jęt­no­ści. Pro­gram obej­mo­wał część warsz­ta­to­wą i infor­ma­cyj­ną. Ucznio­wie uczest­ni­czy­li w warsz­ta­tach arty­stycz­nych, roz­wo­jo­wych, kom­pe­ten­cyj­nych, ratow­ni­czych i  edu­ka­cyj­nych. Odby­ły się rów­nież kon­kur­sy – lote­rie, w któ­rych czwór­ce naszych uczniów poszczę­ści­ło się w loso­wa­niu: Kor­ne­li i Nata­lii  z 6B oraz Oska­ro­wi z 5A i Luc­ko­wi z 5B.

Ogrom­nie gra­tu­lu­je­my!

Wię­cej zdjęć w gale­rii