4b i 4c w Malborku

24 maja odby­ła się wyciecz­ka klas 4b i 4c do Mal­bor­ka , gdzie mogli­śmy poznać histo­rię Zam­ku Krzy­żac­kie­go. Potę­ga sie­dzi­by Zako­nu Krzy­żac­kie­go zro­bi­ła na nas ogrom­ne wra­że­nie. Pani prze­wod­nik opo­wia­da­ła nam o życiu codzien­nym w zam­ku, oglą­da­li­śmy pomiesz­cze­nia w któ­rych żyli i prze­by­wa­li zakon­ni­cy. Wyciecz­kę zakoń­czy­li­śmy zaku­pem pamią­tek, któ­re będą nam przy­po­mi­na­ły nasz wyjazd.

Wię­cej zdjęć w gale­rii