Karta rowerowa — egzamin praktyczny

Dnia 29 maja 2018r. w naszej szko­le odbył się egza­min prak­tycz­ny z udzia­łem przed­sta­wi­cie­la  Pomor­skie­go Ośrod­ka Ruchu Dro­go­we­go w Gdań­sku. Ucznio­wie klas 4–7 ubie­ga­ją­cy się o kar­tę rowe­ro­wą wyka­za­li się wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi tech­nicz­ny­mi jaz­dy na rowe­rze. Egza­min zakoń­czył się pomyśl­nie. Wszyst­kim uczest­ni­kom egza­mi­nu gra­tu­lu­je­my uzy­ska­nia kar­ty rowe­ro­wej!

Wię­cej zdjęć w gale­rii