JEMY ZDROWO — nagroda główna!!!

W pią­tek (8 czerw­ca) odwie­dził nas Z-ca Pre­zy­den­ta -pan PIOTR KOWALCZUK i wrę­czył cer­ty­fi­kat oraz nagro­dę głów­ną o war­to­ści 5000 zł na sprzęt do szkol­nej kuch­ni. Nasze jadło­spi­sy poka­za­ły, że jemy SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO.
Gra­tu­la­cje dla pani inten­dent­ki i pań z kuch­ni!

Wię­cej zdjęć w gale­rii