I miejsce w konkursie literackim “Ratunku — list do Ziemi”

Mar­ty­na Lesner z kla­sy III A zdo­by­ła I miej­sce w lite­rac­kim kon­kur­sie mię­dzysz­kol­nym ” Ratun­ku! — list od Zie­mi “.

Gra­tu­la­cje!

 

Wię­cej zdjęć w gale­rii