Wystawy prac plastycznych

Zachę­ca­my do oglą­da­nia i komen­to­wa­nia prac malar­skich uczniów z klas pią­tych i szó­stych. Obec­nie na tabli­cach przy auli wiszą dwie wysta­wy.

 Pra­ce pla­stycz­ne uczniów klas pią­tych powsta­ły pod hasłem “Zło­ty klucz na dnie morza”. Ucznio­wie uczy­li się w prak­ty­ce czym jest akcent kolo­ry­stycz­ny oraz gama barw­na. Akcent kolo­ry­stycz­ny – frag­ment obra­zu, naj­czę­ściej nie­wiel­kich roz­mia­rów w sto­sun­ku do całe­go przed­sta­wie­nia, któ­ry przy­cią­ga nasz wzrok swo­ją bar­wą. Naj­czę­ściej jest to bar­wa czy­sta i cie­pła na tle prze­waż­nie chłod­nych i przy­ga­szo­nych kolo­rów.

 Szó­sto­kla­si­ści w swo­ich pra­cach sto­so­wa­li tech­ni­kę malar­ską zna­ną jako puen­ty­lizm lub poin­ty­lizm (z fr. poin­til­ler – krop­ko­wać, punk­to­wać); jest to tech­ni­ka kształ­to­wa­nia for­my obra­zu, pole­ga­ją­ca na budo­wa­niu kom­po­zy­cji obra­zu poprzez zapeł­nia­nie gęsto roz­miesz­czo­ny­mi, róż­no­barw­ny­mi punk­ta­mi i kre­ska­mi kła­dzio­ny­mi na płót­no czub­kiem pędz­la. Te punk­ty i kre­ski, oglą­da­ne z odpo­wied­nie­go, uza­leż­nio­ne­go od ich wiel­ko­ści odda­le­nia, zle­wa­ją się w jed­no, two­rząc obraz. Ucznio­wie inspi­ro­wa­li się pra­ca­mi Pau­la Signac’a i Camil­la Pis­sar­ro.

 W mar­cu tego roku swo­je pra­ce pre­zen­to­wa­li ucznio­wie klas czwar­tych. Pierw­szym tema­tem było mia­sto inspi­ro­wa­ne twór­czo­ścią Pau­la Klee. Ucznio­wie uczy­li się o kolo­rach cie­płych i zim­nych a potem sto­so­wa­li je w okre­ślo­nym ukła­dzie na swo­ich pra­cach. Dru­gim tema­tem był “Zimo­wy kwiat” — rysu­nek w kolo­rach zim­nych inspi­ro­wa­ny natu­rą oraz sztu­ką ludo­wą.

W tym samym cza­sie wysta­wia­li rów­nież swo­je pra­ce ucznio­wie z klas siód­mych. Były to kom­po­zy­cje z figur geo­me­trycz­nych. Na lek­cji pla­sty­ki ucznio­wie na pod­sta­wie wła­snej obser­wa­cji i ana­li­zy dzieł abs­trak­cyj­nych mogli zde­fi­nio­wać kom­po­zy­cję dyna­micz­ną jako taką w któ­rej wystę­pu­je prze­wa­ga ele­men­tów i kie­run­ków uko­śnych w takim ukła­dzie aby wywo­ły­wa­ły u odbior­cy wra­że­nie ruchu. Ucznio­wie pod­czas lek­cji wyko­na­li wła­sne inte­re­su­ją­ce dyna­micz­ne kom­po­zy­cje abs­trak­cyj­ne.

Zatrzy­maj się i pooglą­daj.

Wię­cej zdjęć w gale­rii