Festiwal Poezji i Piosenki Maryjnej 2018

Z oka­zji Dnia Mat­ki 30 maja w naszej szko­le odbył się Festi­wal Pio­sen­ki i Poezji Maryj­nej.
Udział wzię­li ucznio­wie klas 01, 02, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3D, 4A, 4C, 4D, 5A, 6B.
1 miej­sce w kate­go­rii śpie­wu zajął duet z 5A kla­sy-Mal­wi­na Toło­dziec­ka i Kata­rzy­na Mych
2 miej­sce- Aman­da Zawad­ka i Ania Gile­wicz z 1A
Ame­lia Kurow­ska z 2B
3 miej­sce — Ania Karaś i Maja Skór­ska z 2B
Zwy­cięz­cy  w kate­go­rii wier­sza:
1 miej­sce–  Jesi­ca Kali­szew­ska z 1A
2 miej­sce- Jakub Ożga 3A
3 miej­sce–  Oli­wia Cier­pi­ca i Wik­to­ria Bur­czyk 4 D
Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my Lau­re­atom.
Kon­kurs przy­go­to­wa­ły Ewa Filip i s.Klara Ire­na Kor­sak. W jury zasie­dli: p.Wice Dyrek­tor Anna Dre­li­szak, ks.Proboszcz Paweł Gór­ny oraz orga­ni­za­tor­ki. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my p. Oli  Łago­dziń­skiej, Prze­wod­ni­czą­cej Rady Rodzi­ców za sfi­nan­so­wa­nie nagród.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my p.Katarzynie Rut­kie­wicz za wydru­ko­wa­nie dyplo­mów.

Wię­cej zdjęć w gale­rii