II a, II b i IIIa w Akwarium Gdyńskim

12 czerw­ca panie zabra­ły nas na wyciecz­kę do Akwa­rium Gdyń­skie­go. Obej­rze­li­śmy pre­zen­ta­cję “Co żyje w Bał­ty­ku”, dowie­dzie­li­śmy się, jakie zwie­rzę­ta może­my napo­tkać na pla­ży pod­czas zwy­kłe­go spa­ce­ru. Mie­li­śmy oka­zję popra­co­wać w labo­ra­to­rium oko w oko z mikro­sko­pa­mi. Oglą­da­li­śmy w powięk­sze­niu musz­le i kre­wet­ki. Nie­za­po­mnia­ny widok! W salach ogro­du zoo­lo­gicz­ne­go (tak nazy­wa­ne jest  Akwa­rium Gdyń­skie) spo­tka­li­śmy wie­le gatun­ków ryb, pła­zów i gadów. Naj­więk­szą naszą sym­pa­tię wzbu­dzi­ły kolo­ro­we ryb­ki zamiesz­ku­ją­ce rafę kora­lo­wą. Oka­za­ło się, że Nemo ze zna­ne­go fil­mu to bła­ze­nek. Na dłu­żej zatrzy­ma­li­śmy się przy kro­ko­dy­lu krót­ko­py­skim. Podej­rze­wa­li­śmy, że nie jest praw­dzi­wy. Ani drgnął, a sta­li­śmy obok nie­go bar­dzo dłu­uuuugo😉 Nie byli­by­śmy sobą, gdy­by­śmy nie kupi­li sobie pamią­tek z wyjaz­du. W ocze­ki­wa­niu na auto­kar pospa­ce­ro­wa­li­śmy po Skwe­rze Kościusz­ki i podzi­wia­li­śmy Dar Pomo­rza. Marzy nam się rejs stat­kiem. Może w przy­szłym roku? Kto wie?
kl. IIa, IIb i IIIa

Wię­cej zdjęć w gale­rii