Zielona Szkoła w Mikoszewie

4AD i 5B wraz z wycho­waw­ca­mi i panią peda­gog spę­dzi­ły kil­ka dni na zie­lo­nej szko­le w Miko­sze­wie.
Dni upły­nę­ły na: wyciecz­kach kra­jo­znaw­czych do  Rezer­wa­tu Przy­ro­dy “Mewia Łacha” oraz po Obsza­rze Natu­ra 2000 “Ujście Wisły”, roz­ma­itych zaję­ciach spor­to­wych, bie­gu na orien­ta­cję. Chęt­ni stwo­rzy­li nie­sa­mo­wi­te budow­le z pia­sku lub byli poszu­ki­wa­cza­mi bursz­ty­nu.
Było ogni­sko, a tak­że wyku­py­wa­nie fan­tów (tak­że w języ­ku angiel­skim ☺ ). Wszy­scy wró­ci­li bar­dzo  zado­wo­le­ni i z nadzie­ją na powrót tam w przy­szłym roku 😄😄😄

Wię­cej zdjęć w gale­rii