3c na wycieczce w Gniewie

Pod­czas wyciecz­ki kla­sy 3c było duzo atrak­cji : zwie­dza­nie zam­ku z prze­wod­ni­kiem,  pokaz husa­rzy,  spa­cer z lam­pio­na­mi po zam­ku i ogni­sko.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia zdjęć.

 

Wię­cej zdjęć w gale­rii