Klasa 7C i 7B na wycieczce w Gdańskim Seminarium Duchownym

15 czerw­ca naj­star­sze kla­sy w naszej szko­le im. Jana Hewe­liu­sza w Gdań­sku, z wycho­waw­ca­mi i s.Klarą wyru­szy­ły na wyciecz­kę do Gdań­skie­go Semi­na­rium Duchow­ne­go, aby zapo­znać się prak­tycz­nie z powo­ła­niem kapłań­skim. Dzię­ki uprzej­mo­ści Ks.Rektora dr Krzysz­to­fa Kinow­skie­go mogli­śmy zwie­dzić naj­waż­niej­sze miej­sca, w któ­rych prze­by­wa­ją kle­ry­cy. Ks. Jakub alumn 4 roku był naszym prze­wod­ni­kIem. Dzię­ki nie­mu wstą­pi­li­śmy do kapli­cy, refek­ta­rza, zwie­dzi­li­śmy kruż­gan­ki oraz pokój — muzeum po dwu­krot­nej wizy­cie w nim św. Jana Paw­ła II. Póź­niej weszli­śmy do kate­dry Oliw­skiej i uczest­ni­czy­li­śmy w kon­cer­cie orga­no­wym.

Wię­cej zdjęć w gale­rii