Podsumowanie akcji “Wkręć się i pomagaj”

Otrzy­ma­li­śmy nastę­pu­ją­cą wia­do­mość:

Dzień dobry,

Łącz­nie ucznio­wie SP 55 zebra­li 480 kg nakrę­tek, czy­li ponad kilo­gram na oso­bę. Bra­wo!

Wrze­sień-sty­czeń: 260 kg; luty-maj: 220 kg.

Dzię­ku­ję za zaan­ga­żo­wa­nie w akcję i pozdra­wiam ser­decz­nie

Ali­cja Kociń­ska

Koor­dy­na­tor Wolon­ta­ria­tu Akcyj­ne­go”

Ogrom­nie dzię­ku­ję wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w akcję “Wkręć się i poma­gaj” w roku szkol­nym 2017/2018.

Zaczy­na­my zbie­rać kolej­ne nakręt­ki od nowe­go roku szkol­ne­go.

Opie­kun SU