Srebrne odznaki Gdańskich Lwiątek dla IIIa

III A zali­czy­ła dru­gi rok stu­diów Aka­de­mii Gdań­skich Lwią­tek i zdo­by­ła Srebr­ną Odzna­kę Gdań­skie­go Lwiąt­ka.