Szkolny konkurs plastyczno-językowy “MY BUGS FRIENDS

W maju nauczy­ciel­ki angiel­skie­go zor­ga­ni­zo­wa­ły SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – JĘZYKOWY
MY BUGS FRIENDS” dla klas I-III.
Pra­ce wyko­na­ne róż­no­rod­ną tech­ni­ką moż­na było podzi­wiać na kory­ta­rzu I pię­tra.
Oto nagro­dzo­ne pra­ce:
I miej­sce
Miko­łaj Kwa­si­groch IB
Mar­ty­na Lesner IIIA
II miej­sce
Zuzan­na Ciu­naj­cis IIB
Wik­to­ria Gaw­ry­siak IB
III miej­sce
Bar­tło­miej Dubiel­ski IB
Zuzan­na Ławic­ka IIID
Gra­tu­lu­je­my ☺

Wię­cej zdjęć w gale­rii