Sukces w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym

Uczen­ni­ce kl. II b wzię­ły udział w Woje­wódz­kim Kon­kur­sie Pla­stycz­nym “Sokra­tes powie­dział: Dla cier­pią­cych naj­mniej­sza radość jest szczę­ściem”. Zuzan­na Ciu­naj­cis zaję­ła III miej­sce, a Lena Sza­bli­kow­ska otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie. Dziew­czyn­ki dosta­ły dyplo­my oraz mate­ria­ły pla­stycz­ne. Gra­tu­lu­je­my! Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su była Nie­pu­blicz­na Szko­ła „Sokra­tes”.

Wię­cej zdjęć w gale­rii