Zajęcia pozalekcyjne

Poni­żej oraz w zakład­ce UCZEŃ zamiesz­cza­my listę zajęć poza­lek­cyj­nych, któ­re orga­ni­zo­wa­ne są na tere­nie naszej szko­ły w bie­żą­cym roku szkol­nym.