Przedstawienie o Matce Bożej z Lourdes

7 paź­dzier­ni­ka kla­sy 3A i 3B mia­ły poświę­ce­nie różań­ców w para­fii św. Jadwi­gi Ślą­skiej. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­ły razem z kate­chet­ka­mi mini przed­sta­wie­nie o Mat­ce Bożej z Lour­des z oka­zji przy­pa­da­ją­cej w tym roku 160 rocz­ni­cy obja­wień.