Warsztaty muzyczne w Łodzi

22 wrze­śnia 2018 ze scho­lą para­fial­ną Mali Ryce­rze Maryi Nie­po­ka­la­nej oraz sym­pa­ty­ka­mi bra­li­śmy udział w Ogól­no­pol­skich Warsz­ta­tach Muzycz­nych  w Łodzi pro­wa­dzo­nych przez zespół Moc­ni w Duchu. W pro­gra­mie do wybo­ru był śpiew, taniec, bębe­nek, skrzyp­ce, gita­ra.

 

Wię­cej zdjęć w gale­rii