Warsztaty Wolontariuszy Caritas

26 wrze­śnia wolon­ta­riu­sze ze Szkol­ne­go Koła Cari­tas wraz z opie­ku­na­mi s. Kla­rą i p.Ewą wzię­li udział w 1 stop­niu szko­leń Wolon­ta­ria­tu Cari­tas. Ucznio­wie pozna­wa­li spe­cy­fi­kę pra­cy Cari­ta­su oraz spo­so­by pomo­cy potrze­bu­ją­cym. Uczy­li się jak zor­ga­ni­zo­wać akcje pomo­co­we. Zaję­cia pro­wa­dzi­ła p. Ali­cja Szo­stek.

 

Wię­cej zdjęć w gale­rii