PARADA NIEPODLEGŁOŚCI

 

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich uczniów

i rodzi­ców do wspól­ne­go świę­to­wa­nia

100-lecia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści,

UCZESTNICZYMY W PARADZIE NIEPODLEGŁOŚCI:

 

11 listo­pa­da — na para­dę raz!

Tra­dy­cyj­nym ele­men­tem Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści jest orga­ni­zo­wa­na wła­śnie 11 listo­pa­da Para­da Nie­pod­le­gło­ści. Tego­rocz­na, XVI Para­da Nie­pod­le­gło­ści zacznie się o godz. 8.30 na uli­cy Pod­wa­le Sta­ro­miej­skie. O godzi­nie 9.30 roz­pocz­nie się przej­ście Para­dy uli­ca­mi: Pod­młyń­ska — Wiel­kie Mły­ny — Raj­ska — Jana Hewe­liu­sza — Korzen­na — Kowal­ska pod pomnik Kró­la Jana III Sobie­skie­go przy Tar­gu Drzew­nym. Tam odśpie­wa­my hymn naro­do­wy i następ­nie przej­dzie­my na Dłu­gi Targ, gdzie punk­tu­al­nie o 11.30 wyko­na­my Histo­rycz­ne Zdję­cie Gdańsz­czan w Stu­le­cie Nie­pod­le­gło­ści.

 

Zbiór­ka pod szko­łą 07.30. Następ­nie prze­jazd tram­wa­jem nr 10. Powrót pod szko­łę ok. godz. 12.30.

Rodzic z dziec­kiem może dotrzeć na miej­sce roz­po­czę­cia para­dy (Pod­wa­le Sta­ro­miej­skie) we wła­snym zakre­sie do godz. 09.00.

 Szu­kaj­cie bane­ru Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 55😊