12 listopada dniem wolnym

12 listo­pa­da (ponie­dzia­łek) jest dniem wol­nym od zajęć dydak­tycz­no-wycho­waw­czych.