Zbiórka maskotek do 30 listopada

Uwa­ga ucznio­wie!
Bie­rze­my udział w akcji Fun­da­cji Prze­mek Dzie­ciom. Zbie­ra­my maskot­ki( w bar­dzo dobrym sta­nie i wypra­ne) do 30 listo­pa­da. Maskot­ki zosta­ną prze­ka­za­ne przez Fun­da­cję dzie­ciom w szpi­ta­lach.  Samo­rząd Uczniow­ski
Ser­decz­nie dzię­ku­je­my tym, któ­rzy przy­nie­śli już maskot­ki ❤