Podsumowanie szkolnego konkursu matematycznego „100 zadań na 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”

Zale­ża­ło nam na tym, aby jubi­le­usz 100 — lecie odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści stał się świę­tem dobrze zapa­mię­ta­nym przez wszyst­kich uczniów naszej szko­ły.

Kla­sy IVb, Vc z wycho­waw­czy­nia­mi prze­pro­wa­dzi­ły akcję mate­ma­tycz­ną pole­ga­ją­cą na roz­wią­za­niu 100 zadań mate­ma­tycz­nych. Dzia­ła­nia roz­po­czę­ły się od 3 wrze­śnia 2018 r. Co tydzień (przez 10 tygo­dni) ucznio­wie otrzy­my­wa­li
do roz­wią­za­nia 10 zadań mate­ma­tycz­nych z ele­men­ta­mi histo­rii.

Nagro­dą za roz­wią­za­nie każ­de­go zesta­wu była oce­na (mak­sy­mal­nie celu­ją­ca) z mate­ma­ty­ki.

Uczniom dzię­ku­je­my za zaan­ga­żo­wa­nie w zapro­po­no­wa­ną akcję dla uczcze­nia jubi­le­uszu, Rodzi­com za współ­pra­cę i wspar­cie w dzia­ła­niu.

Wię­cej zdjęć w gale­rii