Spotkanie z przedstawicielem Policji i Straży Miejskiej

15 listo­pa­da odby­ło się spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lem Poli­cji i Stra­ży Miej­skiej.
Kla­sy 1A i B mia­ły zaję­cia zaty­tu­ło­wa­ne “Bez­piecz­na dro­ga”. Nato­miast  kla­sy 6B i C “Prze­moc rówie­śni­cza”.

Wię­cej zdjęć w gale­rii