Sukces w konkursie plastycznym “100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”

Mamy II miej­sce  kon­kur­sie pla­stycz­nym dla pomor­skich szkół pod­sta­wo­wych “100-lecie odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści” dla uczen­ni­cy kla­sy 3a: Mar­ty­ny Łago­dziń­skiej. Kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny był przez Bytow­ską Ini­cja­ty­wę Mło­dzie­żo­wą Mło­dzi dla Pol­ski Trój­mia­sto. Pra­ce Mar­ty­ny moż­na oglą­dać na Wydzia­le Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go oraz na Face­bo­oku organizatora.Na pra­cy poja­wił się koń dla daw­ne­go uła­na. Cie­ka­wost­ką jest to,że Mar­ty­na malo­wa­ła pra­cę w staj­ni, patrząc na syl­wet­kę konia, świe­cąc sobie latar­ką po to,żeby cień konia mógł być reali­stycz­ny.

O…jaka 🤔 kre­atyw­ność i zdol­no­ści.

Życzy­my Dal­szych suk­ce­sów,

Wycho­waw­czy­ni M. Szy­ling

 

Wię­cej zdjęć w gale­rii